loading...

Ehdot

Täältä löydät kaikki yrityksemme vuokrauksen ehdot, tutustu niihin huolella.

Vuokrausehdot

Tervetuloa Vuokraa meiltä helposti -palveluun. Kun vuokraat meiltä, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja:

  1. Varaus: Varaus on sitova. Koko vuokrasumma tulee maksaa aina ennen noutoa.
  2. Peruutus: Voit peruuttaa varauksen veloituksetta 14 päivää ennen varauksen alkua. Alle 14 päivän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50% varauksen hinnasta ja alle 7 päivää koko vuokrasumma.
  3. Vuokra-aika: Palauta vuokraamasi tuote sovittuna ajankohtana. Myöhästymisestä peritään lisämaksu.
  4. Vahingot: Olet vastuussa vuokraamasi tuotteen mahdollisista vahingoista. Vahingot korvataan vuokraajan toimesta.
  5. Turvallisuus: Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä vuokrauksen aikana.

Vuokraehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Ajoneuvolla tarkoitetaan autoa, matkailuautoa, moottoripyörää tai muuta ajoneuvoa.

1. Ajoneuvon käyttö
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan Ajoneuvosta yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö huolehtii omasta Ajoneuvostaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään Ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Matkailuautossa tulee käyttää omia liinavaatteita makuupaikkojen suojana, vuoteiden käyttö ilman vuodevaatteita on kielletty!

Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen on ehdottomasti kielletty.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan Ajoneuvoa. Hän saa luovuttaa Ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen.

Tupakointi Ajoneuvossa sekä avointen ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty. Seuraeläinten päästäminen Ajoneuvoon on kielletty. Mikäli vuokraamo havaitsee tupakointi ja/tai seuraeläin –kieltoa rikotun veloitamme 2000€ sakkomaksun.

Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on se aina lukittava.

Jos sinulla on luottohäiriöitä et voi vuokrata meiltä. Mikäli teet varauksen ja sinulla on luottohäiriöitä, palautuksesta veloitetaan 10 € käsittelymaksu. Palautus tehdään kohtuullisen ajan sisällä ehtojen vastaisesta varauksesta.

2. Kuljettajat

Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset (25 vuotta). Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

a. Varsinainen kuljettaja
Varsinainen kuljettaja lisätään vuokrasopimukseen varauksen yhteydessä. Hänen tulee esittää vähintään yhden vuoden voimassa ollut B-ajokortti, hänen täytyy esittää voimassa oleva luottokortti.

b. Lisäkuljettaja
Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa ajoneuvolla, tulee heidän nimensä olla lisättynä vuokrasopimukseen. Vuokraajan henkilökunta hyväksyy lisäkuljettajan ja veloittaa viimeistään vuokrahetkellä lisäkuljettajamaksun vuokraajalta. Jokaisen lisäkuljettajan rekisteröimisestä veloitamme 20 euroa. Kaikki kuljettajat tulee listata vuokrasopimukseen.

3. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vuokra-Ajoneuvolla voi vuokraamon kirjallisella suostumuksella ajaa kaikkiin Länsi-Euroopan maihin. Baltiaan, Puolaan, Valkovenäjälle ja Venäjälle Ajoneuvon vieminen on kielletty. Mikäli poikkeuslupa näihin maihin myönnetään on omavastuu aina vähintään nelinkertainen. Törmäysvahingoissa 25% auton tai kärryn arvosta, mutta kuitenkin vähintään 4 x omavastuu.

4. Vuokraajan vastuu
Vuokraaja vastaa Ajoneuvosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista kunnes vuokraamon henkilökunta on suorittanut palautustarkastuksen.

Vuokraamon luovuttaessa Ajoneuvon vuokraajalle vuokraajalla on velvollisuus tarkastaa Ajoneuvon ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

4.1 Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a. Korvaamaan Ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

b. Korvaamaan Ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

c. Korvaamaan Ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus on kielletty.

d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

4.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Mikäli Ajoneuvolle sattuneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, Ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, Ajoneuvon käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.

4.3 Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen

Vuokraaja voi pienentää erillisellä omavastuun pienennys/ poistomaksulla. Omavastuun
pienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja :

a) Ylikuormaus
b) tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot
c) ajaminen tyhjillä renkailla
d) lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)
e) ajaminen Ajoneuvon ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
f) ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu Ajoneuvolla ajoon

4.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

4.5 Muut maksuvelvollisuudet

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana Ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

5. Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa Ajoneuvo vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Mikäli Ajoneuvo on edellisen vuokralaisen aikana rikkoutunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa (force majeure = ylivoimainen este ),
vuokraamolla on oikeus 24h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara-Ajoneuvo, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin enintään 1 vuorokauden vuokra.

Mikäli vuokraamo ei 24h kuluessa pysty osoittamaan vuokraajalle toista Ajoneuvoa, on vuokraamo velvollinen palauttamaan jo maksetun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokraajalla ei ole oikeutta yllämainitun hyvityksen lisäksi vahingonkorvaukseen, mikäli tapahtuman ei voida osoittaa johtuvan vuokraamon huolimattomuudesta. Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään suoritettuihin maksuihin eikä koske mitään välillisiä kustannuksia.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia:

a). jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
b). joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
c). jotka eivät ole sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
d). jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi
e). kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.
f). Vuokraamon vastuu Ajoneuvon virheestä

Jos Ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenee virhe, joka johtuu Ajoneuvon kunnosta, voi vuokraaja vaatia virhettä vastaavan vuokran alennuksen. Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva, lautta, leirintäalue, hotelli, konsertti, yms. tapahtuma-varauksista, niiden kustannuksista tai vahingoista peruutusten johdosta.

6. Vuokra ja vuokrauksen pantti

Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai 2 x vuokran määrää vastaavan katevarauksen luottokortille, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.

Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

Vuokraamo voi laskuttaa jälkikäteen luottokortilta kaikki vuokraukseen tai autoon kohdistuneet kulut (tankkaus, siivous, korjaus jne.).

7. Jälkilaskutus
Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy mahdollisen luottokortin jälkilaskutuksen, mikäli Ajoneuvo ei palautettaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia.

8. Peruutukset ja varausmaksu
Vuokraus vahvistetaan maksamalla vuokra etukäteen. Koko vuokrasumma veloitetaan jos peruutus tehdään 14 – 0 pv ennen vuokrauksen alkamista tai jos vuokraaja ei saavu paikalle.

9. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle Ajoneuvossa ilmenneestä virheestä tai Ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa Ajoneuvoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava Ajoneuvon korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

c. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

10. Vakuutukset ja omavastuu
Ajoneuvot on täysvastuuvakuutettu, asiakkaan omavastuu vaihtoehdot 500€/1000€/2000€ /vahinko. Perusomavastuu 2000€

11. Siivous ja pesu
Ajoneuvo on palautettava siivottuna. Kts. Kohta 14 c)

12. Polttoaine ja Ajoneuvon huolto
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja on velvollinen selvittämään auton käyttämän polttoainelaadun ohjekirjasta tai kysymään sen vuokraamosta. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan Ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

13. Matkamittari
Ajettu matka mitataan Ajoneuvon matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinettiä, on hän velvollinen maksamaan Ajoneuvoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, kuitenkin vähintään 300 km päivältä, ellei jompikumpi osapuoli voi osoittaa todellista ajomatkaa.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkuntoisuudesta välittömästi vian ilmettyä.

14. Ajoneuvon palauttaminen vuokrausajan päättyessä

a) Myöhästyminen
Ajoneuvo on palautettava sovitun vuoka-ajan päättyessä. Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan aina 30 euroa / alkava tunti. Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä (seuraava vuokraus, huolto tms.) on vuokraaja vastuussa niistä, niiden täydestä arvosta, jolloin sovelletaan kohdassa 7 mainittua sopimusta jälkilaskutuksesta. Mikäli Ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, voidaan asia ilmoittaa poliisiviranomaisille etsintöjä varten.

b) Tankkaus

Ajoneuvo on palautettava tankattuna. Mikäli haluat palauttaa Ajoneuvon vajaalla tankilla, voit ostaa meiltä tankkauspalvelun etukäteen.

c) Asiakkaan tulee huolehtia vähintään seuraavista asioista ennen palautusta

– Auton tankkaus
– Auton ulkopuolinen pesu (mikäli auto on poikkeuksellisen likainen)
– Puhdasvesisäiliön täydennys (matkailuauto)
– WC:n tyhjennys (matkailuauto)
– Jätevesisäiliön tyhjennys (matkailuauto)
– Roskien vienti
– Imurointi
– Pintojen puhdistus
– Kaasupullojen täydennys (voit ostaa kaasun meiltä vain jos pullot on punnittu ennen vuokrausta) (matkailuauto)

Näiden tehtävien laiminlyönnistä veloitamme tuntitaksamme mukaisen korvauksen + 20-100€/tehtävä tapauskohtaisesti

15. Ajoneuvon palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä
Jos vuokraaja palauttaa Ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokramaksusta vuokralle ottajalle. Jos Ajoneuvo on vuokrattu erityisehdoin, vuokra määräytyy normaalihinnaston mukaan.

16. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikä on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty Ajoneuvoa käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä. Vuokra-aika päättyy, kun Ajoneuvo on palautettu vuokraamolle. Sopimusaika päättyy, kun vuokraamon henkilökunta on Ajoneuvo on tarkastanut ja vastaanottanut Ajoneuvon. Jos Ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan Ajoneuvon viivytyksettä vuokraamolle.

17. Sopimusta koskevat riidat
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.

18. Tämän sopimuksen hyväksyminen ja lupa luottotietojen tarkistukseen

Vuokraaja vahvistaa allekirjoituksellaan (verkkopankkimaksu= sähköinen allekirjoitus) lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen sisällön tarkoituksen ja velvoitteet sekä vastuut. Vuokraaja antaa vuokranantajalle luvan tarkastaa luottotietonsa.

YLEISET VUOKRAUSEHDOT
Voimassa 01.01.2013 alkaen

1. VUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina vuokraamon (”Vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Auton tai kelkan vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä.

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto ( jŠäljempänä -”Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisäŠlaitteineen kuin Vuokral-
leantaja on vuokrasopimusta tehtäŠessäŠ kirjallisesti yksilöšinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käŠyttšöenergia, voiteluaineet, pŠäivittŠinen huolto, öšljyt tai käŠyttšöhenkilöškunnan hankkiminen, mikäŠli niistäŠ ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtŠŠää Kalustoa muualle kuin sovittuun käŠyttšökohteeseen. Kalustoa ei saa viedŠä maasta ilman Vuokralleantajan etukŠäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokŠäyttö䚊. TäŠtäŠ laajemmasta
käŠytöšstäŠ on sovittava erikseen. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtŠŠää vuokrasopimusta eikŠä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

2. LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava vuokrauksen kohde vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus käytöstä. Vuokrauksen kohde on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan vuokrauksen kohteen vastaanoton yhteydessä siinä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle.

3. KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamisen kohteesta (auto, kelkka, peräkärry jne.) yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokrauksen kohdetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokralleottajan tulee tutustua Kaluston turva- ja kŠäyttšöohjeisiin. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava kunnon normaalista tarkkailusta esim. autossa, rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Kaluston jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi tai vartiotta, se on ehdottomasti lukittava tai siirrettävä lukittuun tilaan. Auton ja muiden ajoneuvojen osalta Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Hän saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset (25-vuotta). Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Vuokrattujen Kaluston käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Vuokrattuja kohteita ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa ja muissa kulkuneuvoissa on kielletty. Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana käyttämisestä aiheutuneista pysäköintija pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Kulkuneuvoissa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton tai vuokrakoneen vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

4. VUOKRAAJAN VASTUU KALUSTOSTA JA NIIDEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle Kalustolle tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan korjauksen ajalta korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 40 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai sen voi joissain tapauksissa kokonaan poistaa vuokrasopimuksessa erikseen sovittavalla lisämaksulla. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, tupakointi, vauriot verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla
ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai vuokrakohteen muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY VUOKRAUKSEN KOHDETTA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle Kalustoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai sitä kohdanneesta vahingosta. Vuokrauksen kohdetta kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Auton osalta, Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

6. VUOKRAN MAKSAMINEN
Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen etukäteen sovitulla maksutavalla. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, toimitus- ja noutoveloitukset, käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.

7. VARAUKSEN PERUMINEN
Mikäli varaus peruutetaan alle 14 päivää ennen vuokrauksen ajankohtaa veloitetaan koko vuokrasumma.

8. VUOKRAAMON VASTUU KALUSTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ
Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

9. VUOKRAUKSEN KOHTEEN PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Vuokraajan on palautettava Kalusto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun vuokrauksen kohde avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen palauttamisesta vuokraamon hyväksymään
paikkaan. Mikäli vuokrauksen Kalustoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.
Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Kalusto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa Kalustoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta. Kalusto on palautettavaŠ puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan josta se on noudettu ellei muuta ole sovittu.

10. VUOKRAUKSEN KOHTEEN PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa kohteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli kohde on vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen.
Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle.

11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vuokrauksen kohde kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli kohde varastetaan tai siihen tulee Vuokraamon vastuulla oleva käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa tuotetta kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

12. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

YLEISET VUOKRAUSEHDOT

Voimassa 01.01.2013 alkaen

Jos sinulla on luottohäiriöitä et voi vuokrata meiltä. Mikäli teet varauksen ja sinulla on luottohäiriöitä, palautuksesta veloitetaan 10 € käsittelymaksu. Palautus tehdään kohtuullisen ajan sisällä ehtojen vastaisesta varauksesta.
1. VUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina vuokraamon (”Vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Auton tai kelkan vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä.

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto ( jäljempänä -”Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokral-
leantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittŠinen huolto, öljyt tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta
käytöstä on sovittava erikseen. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

2. LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava vuokrauksen kohde vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus käytöstä. Vuokrauksen kohde on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan vuokrauksen kohteen vastaanoton yhteydessä siinä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle. Viallisen laitteen käyttöönotto on vuokralaisen vastuulla. esim. Peräkärryjen veto puutteellisilla valoilla on kielletty, kärry pitää aina vaihtaa toimivaan, jos siinä havaitaan puutteita. Kärryjen pistokkeiden napaisuus on ilmoitettu kaikkien kärryjen ominaisuusosiossa, vuokralainen vastaa kärryn sopivuudesta autoonsa.

3. KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamisen kohteesta (auto, kelkka, peräkärry jne.) yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokrauksen kohdetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.  Vuokralleottajan tulee tutustua Kaluston turva- ja kŠäyttšöohjeisiin. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava kunnon normaalista tarkkailusta esim. autossa, rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Kaluston jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi tai vartiotta, se on ehdottomasti lukittava tai siirrettävä lukittuun tilaan. Auton ja muiden ajoneuvojen osalta Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Hän saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset (25-vuotta). Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Vuokrattujen Kaluston käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Vuokrattuja kohteita ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa ja muissa kulkuneuvoissa on kielletty. Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana käyttämisestä aiheutuneista pysäköintija pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Kulkuneuvoissa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton tai vuokrakoneen vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

4. VUOKRAAJAN VASTUU KALUSTOSTA JA NIIDEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle Kalustolle tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan korjauksen ajalta korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 40 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai sen voi joissain tapauksissa kokonaan poistaa vuokrasopimuksessa erikseen sovittavalla lisämaksulla. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, tupakointi, vauriot verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla
ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai vuokrakohteen muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY VUOKRAUKSEN KOHDETTA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle Kalustoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai sitä kohdanneesta vahingosta. Vuokrauksen kohdetta kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Auton osalta, Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

6. VUOKRAN MAKSAMINEN
Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen etukäteen sovitulla maksutavalla. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, toimitus- ja noutoveloitukset, käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.

7. VARAUKSEN PERUMINEN ja MAKSUN PALAUTUS
Mikäli varaus peruutetaan alle 14 päivää ennen vuokrauksen ajankohtaa veloitetaan koko vuokrasumma.
Maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle. Peruutustapauksissa ole yhteydessä asiakaspalveumme puhelimitse p.03 5898 999 ja mailitse asiakaspalvelu@vmh.fi, peruutus on tehtävä aina myös kirjallisesti.

8. VUOKRAAMON VASTUU KALUSTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ
Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

9. VUOKRAUKSEN KOHTEEN PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Vuokraajan on palautettava Kalusto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun vuokrauksen kohde avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen palauttamisesta vuokraamon hyväksymään
paikkaan. Mikäli vuokrauksen Kalustoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.

TSI -hallin tulee olla tyhjä ja siivottu, viimeistään vuokrauksen päättyessä.

Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra palautus viiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Kalusto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa Kalustoon palautus hetkellä jätetystä omaisuudesta. Kalusto on palautettavaŠ puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan josta se on noudettu ellei muuta ole sovittu.

10. VUOKRAUKSEN KOHTEEN PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa kohteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli kohde on vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen.
Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle. Mikäli vuokrauksen yhteydessä ostetaan koneelle tai laitteelle käyttötunteja etukäteen ei käyttämättäjääneillä tunneilla ole palautusoikeutta eikä niitä voi käyttää seuraavan vuokrauksen yhteydessä. Myöskään TSI -hallin varauksista käyttämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää toiseen ajankohtaan.

11. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vuokrauksen kohde kaikkine varusteineen sovittuun palautus paikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli kohde varastetaan tai siihen tulee Vuokraamon vastuulla oleva käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa tuotetta kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

12. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUSEHDOT
1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, vuokraukseen konevuokraamoliikkeen( jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan ( jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-,käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRAUKSEN SOVELETAVAT EHDOT

2.1 Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto ( jäljempänä ”Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, moottoriöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteenantamaa kirjallista suostumusta. Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.

2.2 Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

2.3 Toimitusehdot

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.

2.4 Kaluston palautaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokraajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut.

2.5 Kaluston asentaminen ja purkaminen

Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu. Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei vastaa niiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja itse tai kolmannen toimesta asentaa.

2.6 Kaluston käyttö, ylläpito ja huolto

Vuokralleottajan tulee tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen. Vuokralleottajan tulee käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee noudattaa Kaluston käyttöohjeita sekä puhdistaa Kalusto käytön jälkeen. Vuokralleottaja vastaa Kaluston asianmukaisesta hoidosta, ja sen tulee antaa Kaluston ylläpito päteville henkilöille. Vuokralleottaja vastaa vuokrausaikana Kaluston huollosta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokraajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, sovelletaanko vuokrasopimukseen myös kohtaa 3.

3. PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT

3.1 Yleistä

Vuokralleantaja voi tarjota Vuokralleottajalle Kaluston lisäksi kalustorakenteiden suunnittelu-, asentamis- tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita. Tällaisiin palveluihin noudatetaan seuraavia ehtoja.

3.2 Osapuolten velvollisuudet

Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, velvollisuudet jakautuvat solveltuvin osin seuraavasti:
Vuokralleantaja vastaa
• vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottaja vastaasuorittavien töiden mahdollisesti edellyttämän/ien
• viranomaislupien hakemisesta
• sovellettavien määräysten mukaisten sosiaalitilojen osoittamisesta tai hankkimisesta
• sähkövirran toimittamisesta asennuspaikalle
• kaikista muista sellaisista Kaluston asentamiseen, suunnitteluun, käyttämiseen ja purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä, joita ei erikseen ole sovittu Vuokralleantajan tehtäväksi tai vastuulle.

4. VUOKRAUKSEN JA PALVELUIHIN YHTEISESTI SOVELETAVAT EHDOT

4.1 Vuokran määrä ja palveluiden hinta

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-ajalta. Lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.2 tarkoitetun lisäkorvauksen. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan.

4.2 Reklamaatiot

Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajanon tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen. Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna, Vuokrallenantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.

4.4 Vuokraleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokraaikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien
materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja. Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokrallentaja ole niistä vastuussa. Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

4.5 Vuokraleantajan vastuun rajoitus

4.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista

Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta
• Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä
• suunnittelu- tai asennusvirheestä

4.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista ja käyttötarkoituksesta Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

4.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus

Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Kaluston vuokraa ja/tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

4.5.4. Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot

Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa Kalustolle Vuokralleantaja ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten salaman aiheuttamista vahingoista Kalustolle.

Kaluston vakuuttamisesta, kts. kohta 4.6.

4.6 Vakuutukset

Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.
Mikäli Vuokralleantaja suorittaa Kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että Vuokralleottaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.

4.7 Sopimusrikkomus

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.

4.8 Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

4.9 Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

4.10 Selvittely kustannukset

Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.

4.11 Riitaisuudet

Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajankotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.
5. Tämän sopimuksen hyväksyminen ja lupa luottotietojen tarkistukseen

Vuokraaja vahvistaa allekirjoituksellaan (verkkopankkimaksu= sähköinen allekirjoitus)  lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen sisällön tarkoituksen ja velvoitteet sekä vastuut. Vuokraaja antaa vuokranantajalle luvan tarkastaa luottotietonsa.